Система автоматизованого проектування та розрахунку
Вхід /
Реєстрація
   

ПК ЛІРА 10

Програмний комплекс «ЛІРА 10» – якісно новий інструментарій для чисельного дослідження міцності, динаміки та стійкості конструкцій.
Інтуїтивний користувацький інтерфейс
Містить найсучасніші графічні технології, що дозволяє використовувати всі потужності комп'ютеру, що значно прискорює формування розрахункових моделей.
Позиціонування та попередній перегляд підвищують інтуїтивність та розширюють можливості користувача під час створення розрахункової моделі, моніторингу та діагностуванні задач.

Всі модулі розрахункового комплексу: монтаж, динаміка плюс, ґрунт, конструювальні системи, конструктор перерізів, система документування, аналіз та контроль результатів і т.д. функціонують в єдиному інтегрованому середовищі, що дозволяє суттєво зекономити час як при побудові моделі, так і під час створення звіту. Об'єктна модель даних завжди готова до будь-яких змін, доповнень та модифікацій.
Бібліотека скінченних елементів
Дозволяє створювати комп'ютерні моделі практично будь-яких конструкцій.
На рівні з традиційними для ПК ЛІРА типами скінченних елементів реалізовані двох- та трьохмірні скінченні елементи з вузлами посередині сторін (ребер), що дозволяють значно підвищити точність розрахунків. Реалізований стержень змінного перерізу, у тому числі і з врахуванням секторіального моменту інерції.
Фізична нелінійність
Реалізована на основі різноманітних нелінійних залежностей δ – ε, що забезпечує можливість комп'ютерного моделювання процесу навантаження,
як моно-, так і біматеріальних конструкцій, з прослідковуванням розвитку тріщин, проявів деформацій текучості та повзучості, аж до отримання картини руйнування конструкції.
Потужний багатофункціональний розрахунковий процесор
Значно прискорює процес обчислень на багатоядерних комп'ютерах і в 64-розрядних системах, як в лінійній, так і в нелінійній постановці.
Реалізовані в процесорі методи перенумерації невідомих разом з використанням багатопроцесорного опрацювання дозволяють суттєво скоротити час розв'язання задач великої розмірності. Процесор має розвинену систему контролю вхідної інформації та діагностики помилок. Реалізована інтерактивна робота розрахункового процесора, котра дозволяє швидко знаходити та виправляти помилки в розрахунковій схемі, виявлені на етапі розрахунку.
Конструювальні системи
Конструювальні системи дозволяють проектувати металеві та залізобетонні конструкції.
Передбачена можливість працювати як в режимі перевірки заданих сталевих перерізів та армування, так і в режимі підбору необхідного перерізу для сталевих елементів та необхідної площі армування для залізобетонних елементів.

Результати підбору конструювальних систем відображаються у вигляді таблиць, мозаїк, епюр та ізополів. Для конкретного елемента можна отримати протокол розрахунку в символьному вигляді, а також з підставленими значеннями, що дозволяє перевіряти отримані результати.
Геометрична нелінійність
Врахування геометричної нелінійності дозволяє розраховувати конструкції початково геометрично незмінні (гнучкі плити і балки, гнучкі ферми та ін.),
та змінювані (канати, вантові ферми, вантові покриття, тенти, мембрани та ін.), для розрахунку яких необхідно спочатку визначити рівноважну форму під задане навантаження.
Система документування
Система документування – це повний набір шаблонів документів зі стандартними елементами змісту та встановленими підказками по заповненню, впорядкованих за ієрархічним принципом.
Призначена як для оцінки результатів розрахунків (таблиці з можливістю виділення та індикації на схемі, гістограми та зображення фрагментів конструкції з великим розширенням), так і для генерування наскрізного звіту, котрий поданий у вигляді змісту, формується користувачем і заповнюється табличними даними, зображеннями і текстом.

Для перевірки та підбору металевих конструкцій реалізоване виведення звіту в аналітичному вигляді по всіх граничних станах.
«Програмний комплекс «ЛІРА 10» – це нова система, котра несе в собі увесь необхідний інструментар для проектувальника, без додаткових програм-сателітів і, відповідно, без додаткових витрат.
Модуль МОНТАЖ
Дозволяє відстежувати стан споруди під час її зведення, багатократну зміну розрахункової схеми, встановлення та видалення тимчасових опор і т.п.
Цей модуль дозволяє також здійснювати комп'ютерне моделювання зведення висотних будівель із монолітного залізобетону з врахуванням змін жорсткості та міцності бетону, спричинених тимчасовим заморожуванням вкладеної суміші та іншими факторами.
ҐРУНТ
Дозволяє задавати геологічні умови площадки будівництва для врахування взаємодії роботи спорудм з ґрунтом основи.
По заданих геологічних умовах виконується автоматична побудова моделі ґрунту під проектованою будівлею з наступним обчисленням коефіцієнтів постелі. Реалізована можливість перетворення реактивного відпору ґрунту в навантаження на ґрунт для уточнення коефіцієнтів постелі. Після прикладення відпору ґрунту в якості навантаження для перерахунку коефіцієнтів постелі видається інформація про зміни навантаження у вигляді відсотків та зміну центру сил.
МІСТ
Дозволяє формувати поверхні впливу, задавати довільні траєкторії руху рухомих навантажень,
визначати огинаючі зусилля від рухомого навантаження та комбінацій зусиль від статичних і рухомих навантажень.
Модуль ДИНАМІКА+
Дозволяє здійснювати розрахунки конструкцій будь-якої важкості на різноманітні динамічні впливи в часовому проміжку, у тому числі з врахуванням нелінійності.
Розрахунок можна здійснювати на акселерограми, сейсмограми, зривні та інші динамічні впливи.
ВАРІАЦІЯ МОДЕЛЕЙ
Дозволяє об'єднати результати декількох розрахункових схем з одинаковою топологією.
Об'єднання результатів може бути здійснене як на рівні уніфікації вже обчислених РСЗ, так і на рівні об'єднаних зусиль та переміщень від завантажень у різних задачах, з подальшим обчисленням РСЗ і РСН. Результуючі РСЗ і РСН можуть бути використаними для розрахунку в конструювальних системах. У рамках одного розрахунку дозволяє варіювати не тільки навантаженням (традиційний розрахунок), але й жорсткісними характеристиками та умовами примикання і т.д.
PUSHOVER Analysis
Застосовується для оцінки поведінки конструкцій при сейсмічному впливі за межею пружності.
Цей метод пов'язує спектр несучої здатності з сейсмічною вимогою, поданою у вигляді спектра реакцій. Обчислює ться точка перетину кривих спектра несучої здатності та спектра реакції – динамічної рівноваги, по котрій визначається очікувана поведінка конструкції.
Інтегроване розрахункове середовище – головна концепція в розробці нового програмного комплексу, таким чином ЛІРА 10.х була створена з ціллю суттєво перевершити більш ранні версії. Увесь програмний код основних компонентів був написаним «з нуля» – це одна із основних переваг ЛІРИ 10.