Вхід /
Реєстрація
   

ПК ЛИРА 10

Програмний комплекс «ЛІРА 10» - якісно новий інструментарій для чисельного дослідження міцності, динаміки та стійкості конструкцій.
Єдиний графічний інтерфейс
Всі модулі розрахункового комплексу: МОНТАЖ, ДИНАМІКА+, ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ, ФІЛЬТРАЦІЯ, МІСТ, PUSHOVER, ПЕРЕРІЗ, ҐРУНТ, конструюючі системи, конструктор перерізів, документуюча система, аналіз та контроль результатів, функціонують в єдиному інтегрованому середовищі.
Це дозволяє істотно зекономити час, як при побудові моделі, так і при створенні звіту. Об’єктна модель даних завжди готова до будь-яких змін, доповнень та модифікацій.
Елементи BIM-технологій та зв’язок з іншими розрахунковими системами
Обчислення стають частиною єдиної інформаційної моделі завдяки інтеграції з платформами Autodesk Revit, Tekla Structures, Autodesk Advance Steel, Renga Structure, PLAXIS 3D.
Додатково імпорт та експорт моделей також можливий на основі безлічі універсальних і вузькоспеціалізованих форматів. Серед реалізованих форматів (*.dxf; *.msh; *.mesh; *.stl; *.obj; *.mesh; *.off; *.poly; *.dxf; *.igs; *.3ds; *.neu; *.byu; *.ifc; *.sdnf, *.docx; *.xlsx; *.pptx; *.html; *.bmp; *.gif; *.png; *.jpeg; *.tiff; *.avi та багато інших) ви обов’язково знайдете той, що вам допоможе.
Архітектурні елементи
Прискорюють процес створення розрахункової моделі, надають можливість побудувати модель без обов’язкової тріангуляції та надають широкі можливості імпорту та експорту різних об'єктів з інших програм.
За допомогою архітектурних елементів можна змоделювати перекриття, стіну, балку, колону без розбивки на скінченні елементи (одним елементом), здійснити перехід до скінченно-елементної моделі (тріангуляція може виконуватися в процесі розрахунку). За необхідності набір скінченних елементів може бути перетворений назад в архітектурний елемент. Це все дозволяє скоротити витрати часу при коригуванні розрахункової моделі, а також виконати імпорт даних з інших програм без автоматичної тріангуляції на скінченні елементи.
Орієнтація на користувача
Програмний комплекс ЛІРА 10 є легким і простим в освоєнні. У відкритому доступі знаходяться навчальні матеріали, включаючи посібник, довідку, замітки, статті і відеоуроки.
Більшість функцій програми, що необхідні для навчання, доступні в безкоштовній демонстраційній версії, що дозволяє самостійно освоїти програму на достатньому рівні без попередніх фінансових і організаційних витрат. Програма постійно удосконалюється, при розробці враховується більшість побажань користувачів. Здійснюється технічна підтримка користувачів. Ми завжди допоможемо вам при вирішенні проблем і запропонуємо підходи до вирішення технічних завдань різної складності.
OpenLira
Набір засобів, завдяки яким користувач може самостійно створювати окремі набори команд і додатків, що працюють усередині оболонки ПК ЛІРА 10
і дозволяють автоматизувати монотонні операції. Користувач може створювати власні скрипти для виведення графічних результатів розрахунку у вигляді ізополів, епюр і графіків; використовувати скрипти для формування фрагментів розрахункової моделі та задання навантажень; виконувати табличне і графічне редагування геометрії та властивостей розрахункової моделі; запускати відкриту модель для розробки призначених для користувача програмних модулів (LiraApi).
Система документування
Це повний набір шаблонів документів зі стандартними елементами змісту і вставленими підказками щодо заповнення, упорядкованих за ієрархічним принципом.
Призначена як для оцінки результатів розрахунку (таблиці з можливістю позначення та індикації на схемі, гістограми і зображення фрагментів конструкції з високою роздільною здатністю), так і для генерування наскрізного звіту, існуючого у вигляді змісту, що формується користувачем і заповнюється табличними даними, зображеннями та текстом. Для перевірки металевих і дерев'яних елементів, а також для підбору металевих конструкцій реализовано виведення звіту в аналітичному вигляді за всіма граничними станами.
В ПК «ЛІРА 10» закладені складні математичні моделі та системи, що містять:
Фізична нелінійність
Реалізована на основі різних нелінійних залежностей σ-ε, що забезпечують можливість комп'ютерного моделювання процесу навантаження, як моно-, так і біматеріальних конструкцій, з дослідженням розвитку тріщин, проявів деформацій текучості і повзучості, аж до отримання картини руйнування конструкції.
Як окремий вид, в рамках фізично нелінійних задач, можуть також вирішуватися задачі конструктивної нелінійності, що моделюють тертя, односторонні в'язі з зазором, односторонню пружну основу і т.п.
Геометрична нелінійність
Врахування геометричної нелінійності дозволяє розраховувати конструкції, від початку геометрично незмінні (гнучкі плити і балки, гнучкі ферми та ін.) і змінні (канати, вантові ферми, вантові покриття, тенти, мембрани та ін.),
для розрахунку яких необхідно спочатку визначити рівноважну форму під задане навантаження.
Модуль Монтаж
Дозволяє відстежувати напружений стан споруди в процесі її зведення, багаторазову зміну розрахункової схеми, встановлення і видалення тимчасових опор і т.п.
Цей модуль надає можливість також проводити комп'ютерне моделювання зведення висотних будівель з монолітного залізобетону з урахуванням змін жорсткості і міцності бетону, викликаних тимчасовим заморожуванням укладеної суміші та іншими факторами.
Модуль Міст
Дозволяє формувати поверхні впливу, задавати довільні траєкторії руху рухомих навантажень,
визначати граничні зусилля від рухомих навантажень і комбінації зусиль від статичних та рухомих навантажень.
PUSHOVER Analysis
Застосовується для оцінки поведінки конструкцій при сейсмічному впливі за межею пружності.
Цей метод пов'язує спектр несучої здатності із сейсмічною вимогою, що подана у вигляді спектру реакції. Обчислюється точка перетину кривих спектра несучої здатності і спектра реакції — динамічної рівноваги, за якою визначається очікувана поведінка конструкції.
Модуль Теплопровідність
Призначений для вирішення задач стаціонарної або нестаціонарної теплопровідності в лінійній постановці
для подальшого визначення напружено-деформованого стану від дії обчисленої зміни температури. Нестаціонарна теплопровідність вирішується спільно із задачами Динаміки+
Модуль ДИНАМІКА+
Дозволяє здійснювати розрахунки конструкцій будь-якої важкості на різноманітні динамічні впливи в часовому проміжку, у тому числі з врахуванням нелінійності.
Розрахунок можна здійснювати на акселерограми, сейсмограми, зривні та інші динамічні впливи.
Модуль Фільтрація
Дозволяє виконувати розрахунок поля тиску і швидкості фільтрації ґрунтових вод в розрахункових схемах із довільною геометрією
для подальшого визначення фреатичної поверхні та напружено-деформованого стану від дії обчисленого порового тиску.
Модуль Переріз
Призначений для визначення пружно-геометричних характеристик композитних поперечных перерізів стержнів довільної форми.
Вариація моделей
Дозволяє об’єднати результати кількох розрахункових схем з однаковою топологією.
Об’єднання результатів може бути виконано як на рівні уніфікації вже обчислених РСЗ, так і на рівні об’єднання обчислених зусиль і переміщень від завантажень у різних задачах, із подальшим обчисленням РСЗ і РСН. Результуючі РСЗ і РСН можуть бути використані для розрахунку в конструюючих системах. В межах одного розрахунку дозволяє змінювати не тільки навантаження (традиційний розрахунок), але й жорсткісні характеристики, умови примикання і т.д.
Модуль Ґрунт
Дозволяє задавати геологічні умови майданчика будівництва для врахування взаємодії роботи споруди з ґрунтом основи.
По заданих геологічних умовах виконується автоматична побудова моделі ґрунту під будівлею, що проектується, з подальшим обчисленням коефіцієнтів постелі плитних фундаментів, а також жорсткостей і несучих здатностей паль. Реалізовано можливість перетворення реактивного опору ґрунту в навантаження на ґрунт для уточнення коефіцієнтів постелі плитних основ і паль.
Конструюючі системи
Конструюючі системи дозволяють проектувати металеві, дерев’яні та залізобетонні конструкції.
Передбачено можливість працювати як в режимі перевірки заданих сталевих, дерев’яних і залізобетонних перерізів, так і в режимі підбору потрібного перерізу для сталевих елементів та необхідної площі армування для залізобетонних елементів. Результати підбору та перевірки конструюючих систем відображаються у вигляді таблиць, мозаїк, епюр та ізополів. В режимі розрахунку сталевих і дерев’яних конструкцій конкретного елементу можна отримати протокол розрахунку в символьному вигляді, а також з підставленими значеннями, що дозволяє перевірити отримані результати.
Програмний комплекс «ЛІРА 10» — це нова система, яка містить весь необхідний інструментарій для проектувальника, без додаткових програм-сателітів і, відповідно, без додаткових витрат.