Система автоматизованого проектування та розрахунку
Вхід /
Реєстрація
   

Опис версії ПК ЛІРА 10.8


Зміни та доповнення в ПК ЛІРА 10.8 R3.4

Зміни та доповнення в ПК ЛІРА 10.8 R3.3

Зміни та доповнення в ПК ЛІРА 10.8 R3.2

Зміни та доповнення в ПК ЛІРА 10.8 R3.0

Зміни та доповнення в ПК ЛІРА 10.8 R2.1

Зміни та доповнення в ПК ЛІРА 10.8 R2.0

Зміни та доповнення в ПК ЛІРА 10.8 R1.1

Стаціонарна задача фільтрації

Врахування фільтрації ґрунтових вод є важливою задачею в багатьох областях будівництва (геотехніка, гідротехніка, екологія).

Новий тип задачі здійснює розрахунок поля тиску і скорості фільтрації ґрунтових вод в розрахункових схемах з довільною геометрією для подальшого визначення напружено-деформованого стану від дії обчисленого порового тиску. Розрахунок виконується як з урахуванням фізично нелінійних властивостей ґрунту, так і з урахуванням змін геометрії конструкції (Монтаж + Фільтрація). Крім цього реалізовано можливість суміщення розрахунку фільтрації з розрахунком стаціонарної теплопровідності в рамках однієї задачі.

Для моделювання задачі фільтрації в ПК ЛІРА 10.8 реалізовані наступні нововведення:

 • Для типів матеріалів плоского і об’ємного ґрунту додані фільтраційні властивості.
 • В бібліотеці завантажень створені нові типи завантаження: «Стадія нелінійного завантаження з розрахунком фільтрації»; «Стадія зведення будівлі з розрахунком фільтрації».
 • Додано новий тип вузлового навантаження: «Тиск рідини для фільтрації», котрий можна призначати як на окремі вузли, так і на групи вузлів з лінійним чи заданим функцією законом розподілу.
 • Додано новий тип закріплення, що використовується в розрахунках фільтрації.

Дані нововведення дозволяють змоделювати різні ситуації поведінки конструкцій як у двомірній, так і в просторовій постановках.


Результати розрахунку

В результаті розрахунку доступна можливість оцінити розподіл тиску і швидкості фільтрації в ґрунтовому масиві, напрямок фільтрації, а також переміщення і напруження, котрі зумовлені дією обчисленого порового тиску.

Стаціонарна задача теплопровідності

У ПК ЛІРА 10.8 стаціонарна задача теплопровідності отримала подальший розвиток — додано одновузловий скінченний елемент теплообміну (151) з можливістю задати температуру навколишнього середовища.

На прикладі моделювання розподілу температури по фрагменту будівельних огороджувальних конструкцій будівлі зображено обчислення та візуалізацію теплового потоку.

Обчислення та візуалізація теплового потоку

Геометрично нелінійні об’ємні СЕ

Сукупність скінченних елементів для моделювання об’ємної задачі деформуємого твердого тіла поповнилася геометрично нелінійними скінченними елементами (332–340).

Нижче показаний приклад рішення геометрично нелінійної задачі на стискуюче навантаження при моделюванні стержнями (309), оболонками (344) та об’ємними (336) скінченними елементами. Задачі вірішувались кроковим методом до втрати стійкості. Результати добре узгоджуються між собою і з формулою Л. Ейлера для визначення критичного навантаженя при стисканні пружного стержня.

Приклад рішення геометрично нелінійної задачі на стискуюче навантаження

Пірамідальні скінченні елементи

Бібліотеку скінченних елементів поповнено пірамідальними скінченними елементами з 5 та 13 вузлами для моделювання об’ємної задачі деформуємого твердого тіла. Це лінійні (35, 40), геометрично нелінійні (335, 340), фізично нелінійні (235, 240) та грунтові (275, 280) скінченні елементи.

Елементи у формі піраміди вирішують проблему формування перехідного ряду між трикутними і чотирикутними гранями об’ємних скінченних елементів. Використання пірамідальних СЕ істотно підвищує точність рішення задачі, порівняно з СЕ у формі тетраедру.

Тепер сукупність скінченних елементів для моделювання об’ємної задачі деформуємого твердого тіла містить повний набір форм.

Ці чотири форми скінченних елементів можуть використовуватися в різних комбінаціях для побудови сітки трьохмірної моделі розрахункової схеми.

Реалізовано можливість використовувати нові СЕ в формі піраміди (35, 40, 335, 340, 235, 240, 275, 280) в задачах теплопровідності, а також СЕ (275, 280) в задачах стаціонарної фільтрації (задача моделювання фільтрації в насиченому вологою ґрунті).

Фізично нелінійні згинальні скінченні елементи

Бібліотеку скінченних елементів програмного комплексу ЛІРА 10.8 поповнено новими фізично нелінійними згинальними стержневими (501, 504, 510) та оболонковими тонкої (542¬¬—544) і товстої (546—550) плити скінченними елементами.

Завдяки цьому стає можливим виконувати повноцінний нелінійний динамічний розрахунок у системі ДІНАМІКА+ в часовій області з використанням інструментальних або синтезованих акселерограм згідно з вимогами СП 14.13330.2014 “Будівництво в сейсмічних районах”, п.5.2.2.

Нелінійний динамічний розрахунок

Переміщення в лінійній та нелілійній задачах

Перевагою для задач статики слугує те, що ці елементи є ітераційними і дозволяють вирішувати стадію нелінійного завантаження за один крок.

Для нових фізично нелінійних СЕ (501, 504, 510, 542—544, 546—550) реалізовано врахування повзучості.

Також реалізовано можливість використовувати нові фізично нелінійні СЕ (501, 504, 510, 542—544, 546—550) у задачах теплопровідності та у задачах з використанням системи МОНТАЖ.

Pushover Analysis

Pushover Analysis (нелінійний статичний розрахунок) є інструментом оцінки несучої здатності конструкції.

Для визначення несучої здатності конструкції вертикально навантажену розрахункову схему піддають монотонному навантаженню розподілом сейсмічних горизонтальних сил. Навантаження виконується до досягнення заданих користоувачем переміщень або до досягнення руйнування конструкції з метою оцінювання кінцевих деформацій і несучої здатності.

Нелінійний статичний розрахунок виконується у два етапи:

 1. Для нелінійної багатомасової просторової розрахункової схеми конструкції за лінійно-спектральною методикою визначається розподіл інерційних навантажень для обчислених форм власних коливань.
 2. Виконується нелінійний статичний розрахунок багатомасової просторової розрахункової схеми:
  • на історію навантаження вертикальними навантаженнями;
  • на вказаний користувачем розподіл інерційних навантажень або на розподіл інерційних навантажень, що відповідають формі власних коливань з найбільшою модальною масою.

У ПК ЛІРА 10.8 реалізовано 4 варіанти нелінійного статичного розрахунку, що відрізняються методиками отримання спектру несучої здатності і подальшою обробкою отриманих результатів, згідно з наступними нормативними документами:

 • EN 1998-1:2004;
 • ДБН В.1.1-12:2014;
 • СТО НИУ МГСУ 2015.

Методики отримання спектру несучої здатності можуть відрізнятися осями, в яких визначається початковий спектр несучої здатності конструкції:

 • Для EN 1998-1:2004 та СТО НИУ МГСУ 2015 спектр несучої здатності конструкції являє собою залежність зрушуючої сили в основі від горизонтальної реакції (переміщення) вибраного вузла конструкції.
 • Для ДБН В.1.1-12:2014 початковий спектр несучої здатності конструкції являє собою залежність «узагальнене спектральне прискорення — узагальнене спектральне переміщення», що визначається по кроках навантажень.

Крім цього, ДБН В.1.1-12:2014 рекомендує два варианти розрахунку — нелінійний статичний розрахунок та нелінійний динамічний розрахунок еквівалентної одномасової системи на задану акселерограму землетрусу.

У ПК ЛІРА 10.8 для сейсмічного впливу за EN 1998-1:2004 нелінійний статичний розрахунок був розширений для національних додатків:

 • ДБН В.1.1-12:2014;
 • СНиП РК 2.03-30-2006;
 • СП 14.13330.2014;
 • СТО НИУ МГСУ 2015;
 • СП РК 2.03-30-2017;
 • для усередненого спектрального коефіцієнту динамічности по пакету акселерограм.

Для вказаних нормативних документів програма автоматично генерує спектр реакції. Для довільного нормативного документу його необхідно задавати вручну.

Результатами розрахунку для сейсмічного впливу за EN 1998-1:2004 є:

 • Спектр несучої здатності еквівалентної одномасової системи.
 • Білінійна характеристика, побудована на основі спектру несучої здатності або на основі процедур ітерацій, якщо вони мали місце.
 • Графік зміни маси еквівалентної одномасової системи.
 • Графік зміни коефіцієнту перетворення еквівалентної одномасової системи.
 • Графік зміни періоду еквівалентної одномасової системи.
 • Графік зміни частоти еквівалентної одномасової системи (дозволяє судити про деградацію системи).
 • Графік зміни перетинальної жорсткості еквівалентної одномасової системи.
 • Графік визначення цільового переміщення.

Утіліта перетворення записів сейсмічного руху ґрунту

При заданні вузлового динамічного навантаження «Сейсмограма/Акселерограма» реалізовано можливість визначення сейсмограми за акселерограмою та визначення акселерограми за сейсмограмою землетрусу.

Передбачено наступні функції для аналізу акселерограми землетрусу:

 • обчислення частотного складу за допомогою дискретного перетворення Фур'є;
 • отримання спектрів реакції прискорень, швидкостей та переміщень при вказаному відносному згасанні.

Отримання сейсмограми за акселерограмою

Отримані результати подаються у графічній та у табличній формах (експорт у файли форматів акселерограм, сейсмограм, спектрів реакції прискорень, швидкостей та переміщень для ПК ЛІРА і у файли Excel).

Реалізовано можливість використовувати:

 • Отримані акселерограми і сейсмограми при розрахунку на сейсмічні впливи в динаміці у часі (ДИНАМІКА+) для опису впливів від землетрусу.
 • Спектри реакції прискорень, швидкостей та переміщень при розрахунку по 41 модулю динаміки (сейсмічний вплив за спектром реакції одномасового осцилятору).
 • Отриману акселерограму при розрахунку по 27 та 29 модулям динаміки (сейсмічні впливи за однокомпонентною та трикомпонентною акселерограмами землетрусів).

Розрахунково-графічне середовище

В ПК ЛІРА 10.8 реалізовано можливість використовувати як класичний вигляд інтерфейсу (системне меню та панелі інструментів), так і стрічковий вигляд інтерфейсу або їх комбінацію.

Стрічковий вигляд інтерфейсу являє собою панель, розділену вкладками, на яких розташовані інструменти та елементи керування, призначені для виклику окремих команд. Вкладки стрічки структуровані і відображаються на екрані в залежності від доступності зібраних в них команд на поточний момент. Завдяки можливості використовувати стрічковий інтерфейс спільно з елементами класичного, робота в програмі буде зручною як для початківців, так і для досвідчених користувачів.

Реалізовано можливість налаштовувати атрибути представлення в рядку стану програми.


Спрощено введення числової інформації

В попередніх версіях ПК ЛІРА у якості роздільника цілої та дробової частин чисел було дозволено використовувати тільки символ ".". В процесі роботи над розрахунковою схемою при введенні числової і текстової інформації інженеру часто доводилося перемикати мову розкладки клавіатури, що могло призвести до помилкового введення символу "," замість символу "." при заданні числової інформації. При роботі з версією 10.8 реализовано можливість використовувати як символ ",", так і символ "." у якості роздільника цілої та дробової частин чисел.


Розширені можливості режиму «Групи елементів»

 • Реалізовано можливість автоматичного формування множини груп елементів на основі інформації про орієнтацію, розташування у просторі, тип елементу, призначені перерізи, матеріали, параметри конструювання.
 • Реалізовано можливість працювати з архітектурними елементами.
 • Додано поняття поверху (інформація використовується при обчисленні поповерхових центрів мас та жорсткості).

Розширені можливості режиму «Аналіз навантажень»

Реалізовано можливість визначення моментів інерції мас в глобальних та головних осях на основі інформації про щільність матеріалів, призначених елементам.

Для динамічних завантажень в режимі «Аналіз навантажень» реалізовано можливість визначити для кожного поверху:

 • центр мас всього поверху;
 • центр мас, зібраних з горизонтальних елементів поверху;
 • центр жорсткості вертикальних елементів поверху;
 • відстань (в тому числі і її проекції) між центром мас та центром жорсткості вертикальних елементів поверху.


Розширена бібліотека навантажень

Для всіх силових навантажень, які можуть буди прикладені на пластинчасті і об’ємні скінченні елементи, додано можливість вибрати не тільки локальну чи глобальну систему координат, але й систему координат вирівнювання напружень. Аналогічну можливість реалізовано і для пластинчастих архітектурних елементів.


РСН

 • Істотно прискорено роботу з таблицями автоматично зформованих РСН.
 • Істотно прискорено роботу з таблицями автоматично зформованих РСН.
 • Розроблено зведену таблицю користувацьких РСН.

Групи підсумовування зусиль та переміщень для розрахунку мостових конструкцій

Визначення зусиль в сталезалізобетоних пролітних спорудах повинно відповідати процесу бетонування, при якому частина пролітної споруди ще сталева, а інша частина вже сталезалізобетонна.

Робота конструкції ділиться на дві стадії. На першій стадії визначаються напруження в сталевій балці від ваги самої балки і залізобетонної плити, на другій стадії — напруження в об’єднаному перерізі від інших навантажень і впливів (мостове полотно чи дорожє покриття, тротуарні блоки, перила, освітлювальні мачти тощо) та часове вертикальне рухоме навантаження.

Для визначення зусиль та переміщень в сталезалізобетонних балках були реалізовані «групи підсумовування зусиль та переміщень», котрі дозволяють об’єднувати зусилля з різних елементів в інший елемент розрахункової схеми (аналогічно й переміщення).

Групи підсумовування зусиль та переміщень можуть бути створені як в ручному, так і в автоматичному режимах.

Основним критерієм при автоматичній побудові групп підсумовування зусиль є спосіб побудови ланцюжка розрахункових схем, тобто ідентичні елементи в розрахункових схемах повинні мати однакові координати в плані.

Малюнок нижче демонстрирує процес отримання зусиль в сталевій та в сталезалізобетонній балках на прикладі бетонування плити у 5 захваток трипролітного мосту за схемою 42-63-42:

Захватки бетонування плити B.1-B.5

При автоматичному способі задання груп підсумовування зусиль та переміщень створюються дві групи підсумовування зусиль:

 • перша — для підсумовування зусиль на елементи сталевої частини;
 • друга — для підсумовування зусиль на елементи сталезалізобетонної частини.

Автоматична побудова груп підсумовування зусиль буде працювати тільки в тому випадку, коли елемент розрахункової схеми має проекцію в плані, в іншому випадку елементи будуть проігноровані.

Для задання груп підсумовування зусиль по опорах мосту слід скористатися користувацьким заданням груп підсумовування зусиль.

При ручному введенні груп підсумовування зусиль та переміщень обмежень на розташування елементів розрахункової схеми нема.

На наступному малюнку зображено навантаження розрахункових схем в процесі бетонування сталезалізобетонного мосту і режим підсумовування:

Навантаження розрахункових схем і режим підсумовування зусиль та переміщень

Епюри на элементах підсумовування (як сталевої, так і сталезалізобетонної частин) будуються тільки по значеннях в розрахункових перерізах і з’єднуються прямими лініями, тобто корегування на місцеві навантаження не виконуються.

Після виконання розрахунку для процесу бетонування в сталевій і сталезалізобетонній балках будемо мати наступні значення згинальних моментів:

Згинальний момент в сталевій та сталезалізобетонній балках

Спочатку ця можливість була зроблена для отримання зусиль в сталевих і сталезалізобетонних балках для розрахунку мостових конструкцій, хоча вона може викортистовуватись і для інших целей, наприклад, для накопичення зварювальних напруг тощо.

Залізобетонні конструкції

Реалізовано вимоги СП 295.1325800.2017

Реалізовано підбір та перевірку стержневих та пластинчастих елементів згідно з вимогами СП 295.1325800.2017 («Конструкції бетонні, армовані полімерною композитною арматурою»). Додано базу даних матеріалів згідно з СП 295.1325800.2017.

Розрахунок конструкцій з полімерною композитною арматурою виконується по граничним станам першої і другої груп. Розрахунок по першій групі ГС складається з розрахунку на міцність, розрахунок за другою групою ГС — на появу та розкриття тріщин. В розрахункових ситуаціях врахований вплив на композитну арматуру характеру навантаження і навколишнього середовища, способів армування, спільність роботи арматури і бетону.

В базу даних доданий СП 295.1325800.2017, куди введені нові сортаменти:

 • ТУ 2296-014-13101102 Арматура склопластикова;
 • ТУ 5714-006-13101102 Арматурні стержні базальтопластикові;
 • ТУ 5714-007-13101102-2009 Арматура композитна.

Для розрахунку за СП 295.1325800.2017 в Редакторі параметрів конструювання змінено візуалізацію розрахункових параметрів поздовжньої і поперечної арматури. Для базальтопластикових арматурних стержнів БПА (ТУ 5714-006-13101102) та базальтопластикової композитної арматури АКБ (ТУ 5714-007-13101102-2009) реалізовано перерахунок розрахункових характеристик в залежності від поточного діаметру, що підбирається.

Для композитної арматури введено коефіцієнт надійності по арматурі.

Реалізовано можливість комбінувати в перерізі різні матеріали арматури за принципом: поздовжня — матеріал 1, поперечна — матеріал 2. При цьому в якості матеріалу може використовуватись як сталева, так і композитна арматура.

Розрахунок на міцність конструкцій виконується за нелінійною деформаційною моделлю.

Розрахунок на міцність залізобетонних перерізів на дію поперечних сил, крутних моментів, спільної дії крутних та згинальних моментів, а також крутних моментів і поперечних сил, виконується за СП 63.13330.2012 («Бетонні та залізобетонні конструкції»).

Визначення моменту появи тріщин, похилих до поздовжньої осі елементу, виконується на основі нелінійної деформаційної моделі.

Результати підбору арматури візуалізуються чисельно у вигляді таблиць, а також графічно у вигляді мозаїки. Доступний перегляд результатів в режимі Локальні результати:


Сталезалізобетонні конструкції

Реалізовано підбір трубобетонних перерізів (кругла та прямокутна труба) згідно вимогам СП 266.1325800.2016 («Конструкції сталезалізобетонні»).

Розахунок сталезалізобетонних конструкцій виконується по першій групі граничних станів. Розахунок містить перевірку по міцності трубобетонних конструкцій із зовнішньою сталевою оболонкою у вигляді круглої та прямокутної труби с залізобетонним ядром. Розрахункові характеристики перерізу обчислюються автоматично:

Для кожного типу перерізу реалізовано можливість вибору згідно наведеним нормам матеріала труби та заповнювача:

В базу даних додані норми СП 266.1325800.2016 (ГОСТ 27772-2015. Прокат для будівельних сталевих конструкцій):

Розставлення арматури в перерізі виконується згідно вибраному способу розставлення: Несиметричне/Симетричне/Користувацьке.

При підборі арматури розрахунковий опір матеріалу труби при стиску і ростязі, а також розрахунковий опір бетону при стиску для кожної розрахункової ситуації перераховуються у відповідності до наведених норм.

Результати підбору арматури візуалізуються чисельно у вигляді таблиць, а також графічно у вигляді мозаїки. Доступний перегляд результатів в режимі Локальні результати:


Локальні результати З.Б.

Істотно допрацьована форма візуалізації локальних результатів підбору арматури в одиночних СЕ.

З метою аналізу результатів підбору арматури локальні результати були істотно перероблені.

Додано наступні елементи меню:

 • Режим перегляду (Перегляд результатів/Нейтральна вісь, епюри);
 • Додаткова інформація;
 • Налаштування епюр.

В режимі перегляду нейтральної осі і епюр для вибраного перерізу елементу конструкції відображаються:

 • Епюри напружень у підібраній арматурі.
 • Епюри напружень у бетоні.
 • Епюри деформацій арматури і бетону в указаних точках.
 • Нейтральна вісь, де напруження і деформації дорівнюють нулю.

Відповідні епюрам значення наводяться в табличному вигляді.

Налаштування епюр відбувається у відповідному меню, де обираються параметри побудови:

 • Врахування Rs, Rsc на епюрі.
 • Врахування Rb, Rbt на епюрі.
 • Один масштаб для епюр напружень.

В меню Додадкова інформація показана інформація:

 • Кут між нейтральною віссю та віссю Y.
 • Висота стиснутої зони z.

В режимі перегляду результатів таблиці Зусиль/РСЗ/РСН доповнені інструментом налаштування вигляду таблиці:

В режимі перегляду нейтральної осі та епюр в інструментах таблиць добано можливість створення користувацької таблиці:

Для користувацької таблиці створено меню, за допомогою якого можна редагувати/видаляти/додавати рядки.

Для вибраних таблиць при переході на новий рядок відбувається перерисовування епюр та перерахування додаткової інформації.

Сталеві конструкції

Реалізовано вимоги СП 16.13330.2017

Реалізовано розрахунок сталевих конструкцій згідно з вимогами СП 16.13330.2017. Здебільшого це стосується нових вимог по класах і маркуваннях сталі. Крім того, внесені зміни, що стосуються коефіцієнтів умов роботи сталевих конструкцій, коефіцієнтів поздовжнього згину для двотаврів при перевірці загальної стійкісті та інші.

Приклад задання сталі за СП 16.13330.2017


Нові наскрізні двогілкові перерізи

Реалізовано можливість підбору і перевірки наскрізних двогілкових перерізів.

В ПК ЛІРА10.8 розроблений універсальний двогілковий переріз, що складається з двох гілок і з'єднувальних елементів між ними.

Різні варіанти універсального двогілкового перерізу

В якості гілок можуть задаватися прокатні двотаври, прокатні чи гнуті швелери (полицями всередину чи назовні), а також квадратні або прямокутні гнутозварні замкнені коробки. З’єднувальні елементи реалізовані у вигляді решітки (кутики, кругляк, квадрат) або планок (смуга, швелер). При цьому:

 • Гілки можуть бути як однакового, так і різного виду профілю.
 • Гілки можуть бути як однакового, так і різного розміру.
 • Для з’єднувальних елементів у вигляді решітки може бути прийняте різне розташування розкосів і стійок згідно з таблицею 8 СП 294.1325800.2017 або таблицею 13 «Посібники з проектування сталевих конструкцій» 1989 року.
 • Для з’єднувальних елементів у вигляді решітки може бути прийнята одна або дві площини з’єднувальних елементів.

Приклад задання двогілкових перерізів

У версії 10.8 реалізовано можливість наближено, але з достатнім ступенем точності, оцінити роботу елементу двогілкового перерізу, в тому числі і на кручення. Слід відмітити, що за нормами СНиП, СП, ДБН кручення сталевих конструкцій не передбачається, за виключенням скутого кручення при перевірці міцності нормальних напружень за нормами СП. Робота на кручення не є характерною для двогілкових перерізів, і при проектуванні її намагаються уникати. Однак в реальному житті такі випадки зустрічаються (наприклад, опори рекламних щитів), і програма повинна адекватно на них реагувати, а не ігнорувати, як це було у попередніх версіях. Саме з цим пов’язана можливість задання одно- чи двоплощинної решітки з’єднувальних елементів — вони зовсім по-різному працюють на кручення. Оскільки кручення може викликати згин кожної з гілок з площини з’єднувальних елементів в двох протилежних напрямках (особливо це характерно для одноплощинної решітки), слід при наявності кручення задавати елементи двогілкового перерізу скінченним елементом типу СЕ7.

Приклад роботи на кручення колони двогілкового перерізу із з’єднувальними елементами з планок. (Такі ж самі приклади отримані для інших варіантів з’єднувальних елементів)


Додано нові типи перерізів і нові сортаменти

 • Реалізований переріз зварного тавру.
 • Додані сортаменти прокатних двотаврів за ГОСТ Р 57837-2017 (балочні, широкополичні, колонні, пальові, додаткові балочні, додаткові колонні).
 • Додані сортаменти прокатних двотаврів за ТУ 24107-016-00186269-2017 (вузькополичні, нормальні, середньополичні, широкополичні, колонні).
 • Додані сортаменти прокатних двотаврів, спеціальні за ГОСТ 19425-74.
 • Додані сортаменти гнутозварних замкнених коробок за ГОСТ Р 54157-2010 (квадратні і прямокутні).
 • Додані сортаменти гнутозварних замкнених коробок за ГОСТ 32931-2015 (квадратні і прямокутні).
 • Додані сортаменти гарячекатаних і холодногнутих коробок за нормами Ізраїлю SL 1458, part 2.2 (квадратні і прямокутні).
 • Додано спеціальний сортамент смугової сталі, котрий рекомендується використовувати для задання з’єднувальних планок двогілкових перерізів.

Реалізовано можливість обмежень розмірів перерізів при підборі

Реалізовано можливість конструктивних обмежень габаритних розмірів і товщин для усіх прокатних (гарячекатаних і холодногнутих) профілів, що застосовуються в режимі підбору перерізів:

Приклад задання обмежень габаритних розмірів і товщин прокатних профілів

Редактор ґрунту

Реалізовано обчислення та візуалізацію несучої здатності паль на стиск і висмикування згідно з вимогами СП 24.13330.2011.

Реалізовано розрахунок жорсткісних характеристик, осідання та несучої здатності паль на стиск і висмикування згідно з вимогами ДБН В.2.1-10-2009 (одиночних паль, пальових кущів і пальового фундаменту як умовного).

Несуча здатність визначається для висячих забивних, вдавлюваних усіх видів і паль-оболонок, заглиблених без виймання ґрунту (забивні палі тертя) з відкритим та закритим нижнім кінцем, булавоподібних паль, прямокутного і круглого перерізу суцільних і пустотних паль.

Таблицю характеристик ґрунтів доповнено значеннями необхідних характеристик для розрахунку несучої здатності.

В режимі візуалізації результатів розрахунку реалізовано можливість аналізу коефіцієнтів використання несучої здатності паль за РСН, РСЗ і завантаженнями.

Реалізовано розрахунок жорсткісних характеристик та несучої здатності паль фундаментів опор повітряних ліній електропередач. Несуча здатність визначається для нормальних проміжних, анкерних і кутових опор, опор великих переходів і в інших випадках.

Реалізовані особливості розрахунку несучої здатності паль на стиск і висмикування в сейсмічних районах. Виконується автоматичне обчислення розрахункової глибини (hd), до якої не враховується опір ґрунту по бічній поверхні палі при сейсмічному впливі.

Реалізовано можливість аналізу горизонтального зрізу ґрунту, що дозволяє зробити горизонтальный зріз моделі ґрунту на довільній позначці.

Інтеграція з іншими розрахунково-графічними документувальними системами

Розширені можливості імпорту з формату ifc

 • Збільшено число ifc-класів, що використовуються при імпорті.
 • Уточнено алгоритм орієнтації перерізів стержневих елементів.
 • Реалізовано автоматичне зіставлення перерізів стержневих елементів сталевих конструкцій при імпорті з файлів, створених AVEVA Bocad.
 • Додано можливість аналізу і редагування журналу зіставлення перерізів.
 • Реалізовано журнал зіставлення матеріалів з можливістю його редагування.

Розширені можливості імпорту та експорту результатів у формат dxf

 1. Оптимізовано алгоритм імпорту бібліотек перерізів і матеріалів.
 2. При експорті результатів шкала розміщується в площині активного в момент експорту вигляду.
 3. При експорті результатів розширено перелік шарів:
  • Загальний: тіло елементів.
  • Атрибути: числові значення експортуємих результатів.
  • Результати: ізополе або мозаїка результатів.
  • Результати (контур): контури елементів з кольором, що відповідає значенню результатів.
  • Шкала результатів.

Результати підбору арматури ПК ЛІРА 10.8.

Результати підбору арматури із значеннями ПК ЛІРА 10.8

Шари в експортуємому *.dxf

Результати в *.dxf

Шар “Результати (контур)”


Розширені можливості імпорту даних з Revit

 • Реалізовано можливість виконувати оновлення вже експортованої в ПК ЛІРА моделі. При оновленні моделі всі параметри, задані в ПК ЛІРА, максимально зберігаються.
 • Додано можливість задати вектор зміщення всієї моделі.
 • Реалізовано можливість виконувати імпорт тільки видимих в поточному вигляді Revit елементів.
 • При імпорті навантаження на розрахункову схему реалізовано можливість вказати, до яких об’єктів (вузли, стержні, пластини) буде прикладено навантаження при запуску задачі на розрахунок. Ця інформація задається один раз на кожне завантаження за допомогою журналу зіставлень.
 • Розширені можливості журналів зіставлення. Реалізовано можливість додавати, видаляти, редагувати зіставлення, не запускаючи імпорт.

Розширені можливості в’язки Tekla

 • Розширені можливості журналів зіставлення. Реалізовано можливість додавати, видаляти, редагувати зіставлення, не запускаючи імпорт.
 • Істотно прискорений процес імпорту.
 • Реалізовано можливість експорту результатів розрахунку сталевої конструюючої системи в Tekla.